מומחה לעניין הדין הזר בענייני ירושה

              חוות דעת מומחה לעניין הדין הזר בענייני ירושה:

 

  להלן יוסבר בקצרה כל הנוגע לעניין הגשת חוות דעת מומחה לדין הזר בענייני ירושה.

 החוק הישראלי דורש כי תוגש חוות דעת לעניין הדין הזר במקרה של ירושה של אדם שלא התגורר בישראל בשעת מותו וזאת בהתאם לסעיף 137 לחוק הירושה שקובע כי: "על הירושה יחול דין מושבו של המוריש בשעת מותו".            

בהתאם לסעיף 136 לחוק הירושה: "בית משפט בישראל מוסמך לדון בירושתו של כל אדם שמושבו ביום מותו היה בישראל או שהניח נכסים בישראל."

 על כן, במקרים בהם מוריש שלא התגורר בישראל, אך הותיר נכסים בישראל, כגון מקרקעין, עסקים, חשבונות בנק וכדומה, יהיה ניתן להגיש בקשה לצו ירושה / צו קיום צוואה בישראל וכן יהיה צורך להוכיח את הדין הזק באמצעות מומחה לדין הזר בעניין ירושתו של המוריש.

נקבע בפסיקה, כי "מקום מושבו של המוריש", נקבע בהתאם ל"מבחן מירב הזיקות". על פי המבחן הנ"ל יבחן מהו הדין שיחול על הירושה – בדרך כלל מרכז חייו ומקום מגוריו יהוו שיקולים מרכזיים לעניין מקום מושבו של המוריש, אך יש לקחת בחשבון שיקולים נוספים, וכל מקרה ונסיבותיו.

 בהתאם לחוק, מבקש הירושה ימציא יחד עם שאר המסמכים חוות דעת משפטית לעניין הדין הזר, וזאת באמצעות מומחה לדין הזר אשר נדרש לפרט את הדין החל במקום מושבו של המוריש בשעת מותו.

בפסק דין של בית המשפט העליון (ע"א 6796/97 ברג יעקב ובניו (רהיטים) בע"מ נ'Berg East Imports Inc. , פ"ד נד(1) 697), נדון עניין אכיפת פסק דין שניתן במדינת ניו ג'רזי ומהותו והשפעתו של המומחה לדין הזר שהוסמך במדינת ניו יורק. בית המשפט העליון הכיר במומחה הנ"ל כמומחה לדין הזר במדינת ניו ג'רזי.

כך גם נקבע בפסק הדין כי משמעות המונח מומחה לדין הזר נקבעת בין היתר בהתאם למבחנים של המלומד מ' שאוה, וכי מומחה לדין זר יכול להיות אחד מתוך אלה:

  1.  עורך-דין (או שופט) העוסק או עסק בפרקטיקה במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה;
  2.  משפטן, התופס עמדה רשמית, הדורשת – ומשום כך גם מניחה – ידיעה משפטית במסגרת אותה שיטת משפט, שמדובר בה (גם כאשר לא עסק בפרקטיקה);
  3. אדם אחר (אף אם אינו משפטן), אשר מפאת מקצועו או עיסוקו ניתנה לו ההזדמנות לרכוש לו ידיעה בחוק הנדון" (ספרו של המלומד מ' שאוה "טיבו ואופן הוכחתו של הדין הזר במשפט האנגלו-אמריקאי ובמשפט הישראלי", עמ' 740 לספרו).

כך גם, בהחלטת בית משפט לענייני משפחה מפי כבוד השופטת פלאוט ורדה בבש"א 1578/04 (ת"ע 8921/99) הוכמן נ' הוכמן (פורסם בנבו, ניתן ביום 1.2.2004), נקבע כי מומחה לדין הזר שהוסמך באחת ממדינות ארה"ב יהיה כשיר ליתן חוות דעת גם בעניין דין מדינות אחרות בארה"ב.

 משרדנו עוסק במתן חוות דעת מומחה לעניין הדין הזר וזאת במידה והמוריש התגורר באחת ממדינות ארה"ב.

          

  אין באמור לעיל משום תחליף לייעוץ משפטי ו/או לחוות דעת משפטית וכי כל מקרה ונסיבותיו.