השגה ארנונה – ערר ארנונה – עתירה מנהלית ארנונה

השגה ארנונה – ערר ארנונה – עתירה מנהלית ארנונה

במאמר זה יוצגו האפשרויות הקיימות בידי האזרח לתקוף את חיובי הארנונה אם בדרך הגשת השגה ארנונה או בדרך של הגשת ערר ארנונה.

ארנונה הוא חיוב המוטל כמס על התושבים ע"י הרשות המקומית או המועצה המקומית. מאחר והכוח בהטלתו מצוי בידי הרשות, לאזרח ישנה אפשרות חוקית להגיש השגה ארנונה בה יכול האזרח להעלות טענותיו לעניין הארנונה וכן לתקוף את חיוב הארנונה של הרשות המקומית.

השגה ארנונה:

לעתים רשויות מקומיות מטילות על תושבים, ארנונה מוגדלת, לא מסווגת את הנכס כראוי, לא מודדת כראוי, שלא כדין, באשר לעניינים אלה ניתן לפנות בהשגה על ארנונה. את ההשגה על ארנונה יש להגיש למנהל הארנונה ברשות המקומית בו מצוי הנכס. לסיכום, השגה ארנונה ניתנת להגשה בין היתר במקרים של טעויות בסיווג הנכס, שטח הנכס או בשם המחזיק בנכס.

המועדים: כשיש מחלוקת בין האזרח לרשות המקומית בעניין שומת הארנונה בה חויב, יש צורך להגיש השגה ארנונה בתוך 90 ימים ממועד קבלת השומה. מנהל הארנונה חייב לדון בהשגתו של הנישום וליתן החלטה לגביה בתוך 60 ימים ממועד קבלתה. אם לא השיב מנהל הארנונה להשגת הנישום תוך 60 ימים, ייחשב הדבר לקבלת ההשגה.

ככל שהליך השגה על הארנונה נדחה, רשאי האזרח להגיש ערר ארנונה בפני ועדת-הערר לענייני ארנונה שליד הרשות המקומית בו מצוי הנכס.

הוראות החוק, בדבר דרך הגשת השגה ארנונה אל מנהל הארנונה ברשות המקומית ודרך הגשת ערר ארנונה בפני ועדת הערר לענייני ארנונה ליד הרשות המקומית בו מצוי הנכס, נקבעו עם לוחות זמנים מדודים וקצרים וזאת בהתאם לחוק ועל כן רצוי להיוועץ עם עורך דין לענייני ארנונה בטרם מגישים השגה ארנונה ו/או ערר ארנונה.

ערר ארנונה:

ככל שנדחתה ההשגה על חיובי ארנונה, רשאי האזרח להגיש ערר ארנונה באמצעות הגשת ערר לוועדת הערר לענייני ארנונה ברשות המקומית בו מצוי הנכס וזאת בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההחלטה בהשגה. על ערר ארנונה להיות מנומק היטב הן ברמה העובדתית והן ברמה המשפטית.

עתירה ו/או ערעור:

ערעור על החלטת וועדת ערר לענייני ארנונה: על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה בעניין ערר ארנונה שהוגש ונדחה, רשאי האזרח להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים באזור בו מצוי הנכס.

ישנם אף מקרים בהם הרשות אינה משתפת פעולה עם התושב ואף לעתים מתעלמת ממנו, במקרים כאלה רשאי התושב לפנות בעתירה מנהלית, לבית משפט לעניינים מנהליים במחוז בו מצוי הנכס.

לסיכום: האזרח רשאי להגיש השגה ארנונה בתוך 90 ימים מקבלת שומת הארנונה. ככל שההשגה נדחתה האזרח רשאי להגיש ערר ארנונה לוועדת הערר לענייני ארנונה ליד הרשות המקומית בו מצוי הנכס. על החלטת ועדת ערר לענייני ארנונה, ניתן להגיש ערעור בזכות אל בית המשפט לעניינים מנהליים באזור בו מצוי הנכס.